top of page

LEVERINGSVOORWAARDEN

 

 

 

 

Peter van Eerdenburg (nader te noemen PvE) stelt zich tot doel zijn stem en acteerervaring te lenen voor het inspreken van teksten in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen radio- en tv-commercials, audioboeken, trailers, imaging, commentaar bij documentaires en (bedrijfs)films, animaties, trailers, promo’s, e-learning programma’s, games, gesproken teksten voor internet websites, messages op de winkelvloer, nasynchronisatie, telefoonbeantwoorder- en voice-respons-systemen. Voor zover tussen PvE en een cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van PvE.

1. Alle werkzaamheden ten behoeve van cliënt worden na overleg met en in opdracht van de cliënt en na goedkeuring door PvE volgens het tarief, alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht

2. PvE stelt de cliënt voordat een opdracht in behandeling wordt genomen van het betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn de mits afgesproken de kosten van het gebruik van de homestudio begrepen. Niet begrepen zijn eventuele overige kosten, zoals reiskosten, verblijfskosten, eventueel gebruik van specifieke apparatuur, studio of andere akoestische ruimte. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt PvE als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

4. PvE is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

5. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het gebruiksrecht op de stem van PvE gaat in op de dag van de volledige betaling van de factuur. Het gebruiksrecht geldt voor een periode van 12 maanden. Na 12 maanden geldt een repeat fee van 50%. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt PvE zich het recht voor het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.

6. PvE is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt, zulks naar het oordeel van PvE wenselijk maakt.PvE zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.'m

7. PvE is altijd gerechtigd om het lenen van zijn stem te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.

8. De cliënt vrijwaart PvE tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

9. Client zal alle voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen.PvE is niet aansprakelijk voor het door haar geleverd werk indien dit is gedaan op basis van door de cliënt onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens.

10. PvE zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van PvE die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is PvE voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van PvE wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van PvE beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van PvE sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door PvE ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

11. PvE is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

12. PvE staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

13. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

14. PvE is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

15. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien het werk van PvE geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

16. Op alle door PvE verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

17. In geval van geschillen tussen de cliënt en PvE zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil woorden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar PvE haar vestigingsplaats heeft.

 

© 2012 Peter van Eerdenburg 

bottom of page